REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„DENTEXPERT 18”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale „DENTEXPERT 18″ (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala” este S.C DENTEXPERT CONSTANTIN S.R.L., societate comerciala cu sediul in Roman, str Renasterii nr 27, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 27/476/2007, CUI 21452777, reprezentata legal prin Meriuta Ioana Elena, administrator al S.C. DENTEXPERT CONSTANTIN S.R.L in calitate de „Organizator”.

Participantii campaniei sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

SECTIUNEA .2 LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania este organizata si valabila pentru toate platile eligibile conform criteriilor detaliate in Sectiunea 4, efectuate pe perioada campaniei la clinicile de medicina dentara Dentexpert de pe strada Renasterii nr. 27 si strada Cuza Voda nr. 13A, din Roman, prin plata in numerar sau cu plata prin POS, cu respectarea conditiior din prezentul Regulament Oficial, disponibil gratuit oricarui solicitant.

SECTIUNEA .3 PRODUSUL PARTICIPANT, DURATA CAMPANIEI

3.1. Produsele care determina/califica participarea la Campanie (Produsele Participante) sunt manopere stomatologice efectuate in cadrul clinicilor DENTEXPERT si se adreseaza exclusiv persoanelor fizice cu rezidenta in Romania.

3.2. Campania se va desfasura in perioada 15.03.2024 – 15.03.2025, cu respectarea exclusiva a termenilor si conditiilor continute in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE SI CALIFICAREA LA TRAGEREA LA SORTI

4.1. In aceasta Campanie participa automat orice persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)Este pacient al clinicilor DENTEXPERT din Roman in perioada 15.03.2024 – 15.03.2025 si are minimum o tranzactie eligibila, asa cum este ea definita la punctul c) de mai jos. Pacientii minori pot fi reprezentati in cadrul campaniei de un parinte/tutore legal

 1. b) Are rezidenta pe teritoriul Romaniei

c ) A efectuat tranzactii eligibile in cadrul Campaniei. Tranzactiile eligibile pentru tragerea la sorti inseamna tranzactiile comerciale care indeplinese cumulativ urmatoarele conditii:

 1. i) Sunt efectuate in perioada campaniei si decontate cu cel putin o zi lucratoare inaintea datei tragerii la sorti, asa cum este prevazut in art 5.3.1., lit. i). Decontarea tranzactiei reprezinta inregistrarea tranzactiei in contul Detinatorului (data decontarii tranzactie poate fi diferita de data efectuarii acesteia).
 2. ii) Sunt efectuate prin plata in numerar sau POS, in locatiile fizice, prin intermediul cardului fizic sau a unui dispozitiv mobil de tip telefon mobil, ceas, tableta.

iii) Suma cheltuita de 1.000 RON reprezinta un tichet de participare la tragerea la sorti. Daca bonul fiscal are o valoare mai mare de 1.000 RON se vor acorda mai multe tichete astfel:

– impartind suma de pe bon la valoarea de 1.000  se va acorda un numar X de tichete, dar fara a rotunji la valoarea maxima (exemplu: bonul are o valoare de 12.950 RON, rezultatul impartirii este egal cu 12,95. In acest caz se vor acorda 12 tichete de participare)

– fiecare participant va primi tichete de participare pe toate bonurile fiscal cu o valoare mai mare de 1.000 RON

– nu se pot cumula mai multe bonuri pentru a rezulta o valoare rotunjita mai mare

 1. d) Acorda un review paginii de facebook “Dentexpert clinica de medicina dentara” sau contului clinicii de pe google “Dentexpert Roman”
 1. e) Participantii inclusi in Campanie pot fi desemnati Castigatori, insa un pacient poate castiga un singur premiu in cadrul aceleiasi extrageri.

Nu au dreptul sa participe la aceasta Campanie angajatii si colaboratorii Organizatorului, ai societatilor din Grupul Organizatorului si rudele/afinii de gradul I si II ale persoanelor mentionate anterior.

 1. f) Campania „DENTEXPERT 18” nu se cumuleaza cu alte promotii,reduceri sau facilitati.

4.2. Pacientii care nu doresc sa participe la/ sa beneficieze de Campania promotionala pot solicita oricand, pe toata durata campaniei, excluderea din aceasta printr-o solicitare verbala, la receptie sau printr-un apel la: 0731.361.600/0730.361.600 (apelabil gratuit din orice retea fixa sau mobila din Romania) / (apelabil si din strainatate).

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

5.1. Mecanismul campaniei

La aceasta campanie vor participa automat toti clientii, care indeplinesc conditiile de participare mentionate la Sectiunea 4 si efectueaza tranzactii eligibile in perioada campaniei.Premiile acordate in cadrul campaniei se vor oferi prin tragere la sorti.

Vor fi inscrisi automat Participanti care vor efectua plati in numerar sau cu cardul, tranzactii eligibile, asa cum sunt definite la Sectiunea 4.1, lit. c).

5.2 Descrierea Premiului

In cadrul Campaniei se va acorda prin tragere la sorti un numar de 1 premiu, ce consta intr-un autoturism marca TESLA model Y long range. Autoturismul este second hand, fiind produs in luna noiembrie 2021 si va avea aproximativ 50.000 de km in momentul predarii.

Valoarea de piata a premiului constand in autoturism TESLA model Y long range este de 200.000 lei

In situatia in care se constata ca Participantul nu indeplineste una dintre conditiile enumerate in Sectiunea 4, acesta isi pierde dreptul de a mai participa la prezenta Campanie si de a intra in posesia premiului oferit de catre Organizator, in cazul in care este unul dintre castigatori.

Pentru a participa la tragerea la sorti pentru premiile oferite in cadrul Campaniei, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditile mentionate la Sectiunea 4, art 4.1..

Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte obiecte/servicii.

Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantul declarat castigator) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii, in conditiile publicate, a premiului.

In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

 • daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor.
 • daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

  5.3 Extragerea, validarea castigatorilor si acordarea premiilor

5.3.1 Extragerea premiilor

Premile din prezenta Campanie vor fi acordate de catre Organizator prin tragere la sorti.

Pentru premiul constand intr-un autoturism TESLA  tragerea la sorti va fi organizata in data de 15.03.2025 ora 12:00, pentru tranzactiile eligibile efectuate in perioada 15.03.2024 – 15.03.2025 si decontate pana la data de 15.03.2025.

Tragerea la sorti se va face fizic, din taloanele introduse in urnele special amenajate din cele doua locatii.

Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii: Notar Carpusor Andreea Luminita, Avocat Istoc Alexandru, reprezentantii SC DENTEXPERT Constantin SRL: Meriuta Ioana Elena si Meriuta Ciprian, la sediul din Municipiul Roman Str.Renasterii nr. 27

Se va desemna castigatorul premiului constand intr-un autoturism marca TESLA  stabilit prin tragere la sorti, cu garantarea caracterului aleatoriu;

5.3.2 Validarea castigatorilor

 Pentru cazul in care unul dintre Castigatorii desemnati prin tragere la sorti nu accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi ca nu a indeplinit conditiile de participare la aceasta Campanie, se va realiza o noua extragere. Castigatorul va fi informat  asupra premiului castigat telefonic de catre Organizator, la numarul de telefon declarat de acesta.

Organizatorul Campaniei:

Este raspunzator pentru calitatea premiului oferit in cadrul acestei  Campanii, dar nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluării de catre câstigator

Nu este răspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câstigator unor terti in legätura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

Dupa ce a fost extras castigatorul si datele acestuia sunt disponibile Organizatorului, acesta va valida, in maxim 3 zile lucratoare, indeplinirea tuturor conditiilor si prevederilor din prezentul regulament.

Castigatorul trebuie sa-i comunice Organizatorului daca accepta premiul si sa-i ofere datele necesare pentru identificarea sa si pentru stabilirea detaliilor privind acordarea premiului.

Daca in termen de 3 (trei) zile lucratoare, Castigatorul nu poate fi contactat pe numarul de telefon pe care acesta l-a furnizat Organizatorului (nu raspunde, numarul de telefon este invalid sau nu are numar de telefon declarat) sau daca refuza premiul, acesta va pierde dreptul de a primi premiul mentionat si se va organiza o noua tragere la sorti, continuand modul de contactare si validare descris anterior.

5.3.3 Acordarea premiilor

Pentru castigatorul premiului constand intr-un autoturism TESLA, se va considera ca intrarea in posesie are loc in momentul in care castigatorul semneaza procesul verbal de predare – primire a premiului si restul de documente necesare inmatricularii autoturismului odata cu predarea premiului. Predarea premiului constand intr-un autoturism TESLA se va face catre Castigator personal, la o data si locatie stabilita de comun accord, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data desemnarii.

Castigatorul care va primi premiul va semna un Proces verbal de predare – primire a premiului in doua exemplare. Un exemplar va ramane la Organizator si un alt exemplar va ramane la Castigator.

Orice eroare, omisiune cu privire la datele furnizate de catre Castigator nu atrage raspunderea Organizatorului.

SECTIUNEA 6. RECLAMATII

Orice eventuala reclamatie sau solicitare in legatura cu prezenta campanie poate fi depusa personal sau expediata prin posta, pe oricare din canalele puse la dispozitie de Organizator:

 • prin telefon la 0731.361.600/0730.361.600 (numar apelabil gratuit, luni-vineri, orele 8:00-20:00)/(numar apelabil si din strainatate);
 • Prin prezenta personala intr-una din clinicile Dentexpert din Roman
 • in scris, prin posta, catre S.C. Dentexpert Constantin S.R.L, Str. Renasterii nr. 27 Roman, Jud. Neamt

Reclamatia va cuprinde in mod obligatoriu:

 • numele, domiciliul, datele de identificare
 • prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Reclamatia va fi analizata in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Raspunsul va fi comunicat petentului in maximum 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia, prin acelasi canal de comunicare prin care a fost depusa.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul S.C. DENTEXPERT Constantin S.R.L., se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile din premiul, constand in autoturism TESLA, obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 227/ 2015 (Codul Fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii fiscale sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Campania promotionala” poate inceta inainte de termenul final indicat in Sectiunea 3, iar acest fapt va fi adus la cunostinta potentialilor clienti prin publicarea informatiei pe pagina de facebook “clinica de medicina dentara DENTEXPERT Roman” si fizic in clinicile DENTEXPERT din Roman cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

„Campania promotionala” va putea fi intrerupta ori va inceta in caz de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta „Campanie promotionala”, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul paginii de facebook “clinica de medicina dentara DENTEXPERT Roman” si fizic in clinicile DENTEXPERT din Roman.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In scopul desfasurarii prezentei Campanii, desemnarii si validarea castigatorilor, respectiv in scopul atribuirii beneficiilor si indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina Organizatorului, datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate (participantilor) vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) precum si a celorlalte prevederi legale privind protectia persoanelor raportat la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei:

1  De la participanti:

 • nume si prenume;
 • data nasterii;
 • adresa email;
 • numar de telefon;

2 De la castigatori/persoane desemnate cu ridicarea premiilor:

 • nume si prenume;
 • data nasterii;
 • CNP – Cod Numeric Personal;
 • serie/numar CI/BI;
 • copie act de identitate
 • adresa email;
 • numar de telefon;
 • alte date ce es dovedes necesare ni vederea identificarii Castigatorului si acordarii premilor.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanti/castigatori/persoane desemnate cu ridicarea premiilor) in cadrul Campaniei vor fi prelucrate in temeiul art. 6 alin. 1 litera a) si litera b) din GDPR precum si in temeiul art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR (pentru indeplinirea obligatiilor legale stabilite in sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei).

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopului de organizare si desfasurare a Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor, prelucrate in cadrul Campaniei de catre Operator, pot fi dezvaluite tertilor imputerniciti/subimputerniciti care prelucreaza date pe seama Organizatorului atat pentru organizarea si desfasurarea Campaniei, cat si autoritatilor abilitate, indreptatite sa le cunoasca.

 Durata prelucrarii.

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Operator pe durata desfasurarii campaniei si a intregului proces de validare castigatori, acordare premii, precum si pe durata impusa de dispozitiile legale aplicabile, de exemplu pentru plata obligatiilor fiscale.

Securitate prelucrarii datelor cu caracter personal

S.C. DENTEXPERT Constantin SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator prelucrarii datelor cu caracter personal apartinand Persoanelor Vizate. La evaluarea nivelului adevat de securitate, au fost avute in vedere in special riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat al datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate in alt mod.

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul de a-si retrage consimtământul, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeazã in temeiul acordului persoanei vizate, cu mentiunea cã retragerea consimtămantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior ramânând in continuare valabila.

Persona vizata isi poate exercita drepturile mentionate anterior fie apeland numarul de telefon 0731.361.600/0730.361.600, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa de e-mail: dentexpertroman@gmail.com  . Solicitarea persoanei vizate va fi analizata si se va raspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitarii de către Operator. Conform prevederilor GDPR, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor.

         -dreptul de a depune o plangere in fata Autoritati Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania fax: +40 318 059 602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Oficial este intomit si comunicat conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil, in mod gratuit Participantilor prin accesarea paginii de facebook “clinica de medicina dentara DENTEXPERT Roman” sau fizic in clinicile DENTEXPERT din Roman. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament oricand pe durata de desfasurare a Campaniei, prin incheierea unui Act Aditional al prezentului Regulament care se va aduce la cunostinta Participantilor prin postarea pe Facebook cu cel putin 1 zi lucratoare inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti Participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, atat timp cat acestea sunt comunicate de catre Organizator.

Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare a Campaniei „DENTEXPERT 18”

Redactat si editat la Birou Notarial Individual „Carpusor Andreea Luminita”, intr-un exemplar original si 2 (doua) duplicate, astazi                               , eliberându-se partii 1(un) duplicat, iar 1(un) duplicat se retine in arhiva societātii notariale.

S.C. DENTEXPERT CONSTANTIN S.R.L.

Administrator S.c. Dentexpert Constantin SRL

MERIUTA IOANA ELENA